1.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Lietuvos geologų sąjunga (toliau LGS) - tai savanoriška visuomeninė, savivaldi organizacija, jungianti geologus, Lietuvos žemės gelmių tyrėjus ir kitus fizinius bei juridinius asmenis, vykdančius veiklą, susijusią su žemės gelmių racionaliu naudojimu Lietuvos Respublikoje, visuomenės labui. LGS įkurta 1989m. lapkričio 10d.
1.2. LGS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
1.3. LGS yra ribotos civilinės atsakomybės asmuo, ne pelno siekianti ir turinti teisę gauti paramą organizacija. Ji turi savo vėliavą, ženklą, antspaudą, narių pažymėjimus, blankus, sąskaitas banke.
1.4. LGS teisinė forma - asociacija.
1.5.LGS finansiniai metai sutampa su kelendoriniais metais.

2. VEIKLOS KRYPTYS
2.1. Geologijos pažanga: būklės vertinimas, naujos kryptys ir idėjos, teisės aktų projektai, specialistai.
2.2. Geologijos propagavimas: leidyba, informacija, integracija.
2.3. Geologinis švietimas: jaunieji geologai, mokykla, muziejai, terminija, visuomenės informavimo priemonės, kt.
2.4. Geologinis paveldas: gamtos pamiklų įteisinimas, apsauga, priežiūra, populiarinimas.
2.5. Geologijos moklso paveldas: informacijos kaupimas, saugojimas, įamžinimas, tradicijos.
2.6. LGS narių rėmimas: profesinis, socialinis, teisinis.
2.7. Teisės aktų monitoringas.
2.8. Ryšiai ir bendradarbiavimas: užsienio partneriai, diskusijos, projektai, koordinavimas.

3. VEIKLOS BŪDAI
3.1. Rengia susirinkimus, konferencijas, seminarus, simpoziumus, diskusijas, konkursus.
3.2. Bendradarbiauja su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.
3.3. Palaiko ryšius su užsienio šalių geologais ir jų draugijomis. Dalyvauja tarptautinių geologų organizacijų veikloje.
3.4. Leidžia žurnalą "Geologijos akiračiai" ir kt. LGS leidinius.
3.5. Rengia ir remia narių stažuotes ir profesines išvykas.
3.6. Įstatymų nustatyta tvarka atlieka mokslo tiriamuosius ir taikomojo pobūdžio darbus bei teikia ekspertines išvadas, rekomendacijas, kuria laikinus darbo kolektyvus.
3.7. Skatina narių ir besimokančio jaunimo geologinę veiklą.
3.8. Gali steigti kitus juridinius asmenis ar tapti kitų juridinių asmenų dalyviu.

4. LGS NARIAI 
4.1. LGS nariai:
4.1.1.LGS nariu gali tapti kiekvienas 18 metų sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) užsienietis, įsipareigodamas laikytis šių įstatų.
4.1.2. Juridinis asmuo, kurio veikla neprieštarauja LGS veiklos kryptims, pritariantis jos veiklos būdams, pripažįstantis įstatus, dalyvaujantis veikloje ir mokantis nario mokestį.
4.1.3. Nariai turi teisę: rinkti ir būti išrinktais į LGS valdymo organus, organizuoti renginius, dalyvauti bet kurios veiklos krypties komisijos darbe, gauti informaciją apie LGS veiklą.
4.1.4. Nariai privalo: laikytis LGS įstatų, dalyvauti LGS veikloje, laikytis profesinės etikos, mokėti vienkartinį stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį. LGS nario mandatas yra LGS nario pažymėjimas.
4.1.5. Pretendentas, atitinkantis 4.1.1. reikalavimus LGS skyriui, o nesant skyriaus - LGS Valdybai, pateikia raštišką prašymą apie pageidavimą būti LGS nariu, o atitinkamą sprendimą priima skyriai arba LGS valdyba paprasta balsų dauguma;
4.1.6. Narių apskaitą veda pagal skyrių pateikiamus duomenis LGS Valdyba arba jos įgaliotas asmuo.
4.1.7. Narystė nutraukiama pareiškus norą išstoti arba pažeidus šiuos įstatus. Pastaruoju atveju nutarimą ne mažiau kaip dviem trečdaliais balsų priima skyriaus susirinkimas arba LGS valdyba, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem trečdaliams jo narių. Šis nutarimas gali būti apskųstas LGS Tarybai, kuri jį patvirtina arba pasiūlo jį pakeisti. Pakartotinas skyriaus arba LGS valdybos nutarimas yra galutinis.
4.2.LGS Garbės nariai.
4.2.1. Garbės nario vardas suteikiamas LGS tikrajam nariui arba kitam asmeniui už ypatingus nuopelnus Lietuvos geologijai.
4.2.2. Garbės nario vardą, LGS Tarybos teikimu, suteikia Suvažiavimas.
4.2.3. LGS Garbės nariui suteikiamas Garbės nario pažymėjimas.
4.2.4. Garbės narių registracija vykdoma ta pačia tvarka, kaip ir tikrųjų narių.

5. LGS STRUKTŪRA
5.1. LGS narių (atstovų) Suvažiavimas - aukščiausias asociacijos organas.
5.2. Taryba - kolegialus asociacijos valdymo organas.
5.3. Valdyba - kolegialus asociacijos organas.
5.4. LGS pirmininkas - vienasmenis asociacijos valdymo organas.
Kiti organai:
5.5. Revizijos komisija
5.6. Etikos komisija
Administraciniai padaliniai:
5.7. Veiklos krypčių komisijos
5.8. Skyriai ir sekcijos

5.1. Suvažiavimas
5.1.1. Aukščiausias LGS organas suvažiavimas Tarybos iniciatyva kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
5.1.2. Neeilinis suvažiavimas gali būti šaukiamas Tarybos arba trečdalio tikrųjų narių reikalavimu.
5.1.3. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja (atstovaujama) ne mažiau kaip pusė LGS narių (atstovų). Atstovavimo normą nustato Taryba.
5.1.4. Suvažiavimas svarsto ir vertina LGS veiklos rezultatus ir uždavinius, nustato veiklos kryptis, keičia ir papildo įstatus, priima įstatus keisti LGS nuveinę, sprendžia veiklos nutraukimo (likvidavimo) klausimą, trejiems metams renka LGS Pirmininką, Tarybą, Revizijos bei Etikos komisijas.
5.1.5. Nutarimus Suvažiavimas priima paprasta balsų dauguma. 
5.1.6. Suvažiavimo nutarimai ir protokolai saugomi neterminuotai LGS būstinėje.
5.1.7. Suvažiavimas atlieka ir kitas, asociacijų įstatyme visuotiniam narių susirinkimui priskirtas funkcijas.

5.2.Taryba
5.2.1. Tarp suvažiavimų LGS veiklą organizuoja ir koordinuoja Taryba. Tarybą sudaro LGS pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas, sekretorius, iždininkas, veiklos krypčių komisijų pirmininkai ir skyrių bei sekcijų pirmininkai.
5.2.2. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. 
5.2.3.Tarybos posėdžiams pirmininkauja LGS pirmininkas, jam nesant pirmininko pavaduotojas.
5.2.4. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių.
5.2.5. Taryba visus klausimus sprendžia atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, balsavimą lemia pirmininkaujančio nuomonė.
5.2.6. Taryba vykdo šias funkcijas: 
5.2.6.1. Nustato suvažiavimo atstovavimo normą; 
5.2.6.2. Organizuoja ir koordinuoja LGS veiklą, iš Tarybos narių renka LGS pirmininko pavaduotoją, prižiūri LGS turtą, vertybių bei finansinę apskaitą;
5.2.6.3. Tvirtina LGS finansinės ūkinės veiklos sąmatas;
5.2.6.4. Sudaro veiklos krypčių komisijas;
5.2.6.5. Koordinuoja Valdybos, skyrių ir sekcijų veiklą;
5.2.6.6. Registruoja LGS skyrius ir sekcijas;
5.2.6.7. Sudaro komisijas atskiriems klausimams spręsti;
5.2.6.8. Sudaro redakcines kolegijas, skiria LGS leidinių redaktorius, tvarko LGS interneto svetainę;
5.2.6.9. Skatina asmenis, pasižymėjusius LGS veikloje; 
5.2.6.10. Steigia juridinius asmenis;
5.2.6.11. Kartą per metus išklauso viešųjų įstaigų, "Geologijos akiračių" redaktoriaus bei kitų struktūrinių vienetų ataskaitas, kurias jų vadovai pateikia raštu, ne vėliau, kaip 1 mėnesį iki LGS suvažiavimo.
5.2.6.12. Sprendžia darbo apmokėjimo klausimus.

5.3. LGS Valdyba
5.3.1. LGS Valdybą sudaro LGS pirmininkas, pavaduotojas, iždininkas, sekretorius, "Geologijos akiračių" redaktorius, LGS įmonių ir įstaigų vadovai.
5.3.2. Valdyba yra LGS vykdantysis organas, įgyvendinantis sąjungos veiklą, pagal Suvažiavimo ir Tarybos priimtus sprendimus.
5.3.3. Valdybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, paprastai kartą per mėnesį (bet ne rečiau vieną kartą per du mėnesius).
5.3.4. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Valdyba visus klausimus, išskyrus personalinius, sprendžia atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, balsavimą lemia pirmininko nuomonė.
5.3.5. LGS Valdyba, organizuodama LGS veiklą bei įgyvendindama Suvažiavimo bei Valdybos sprendimus, vykdo šias funkcijas: tvarko LGS turtą, vertybių bei finansinę apskaitą, veda LGS narių apskaitą, rūpinasi "Geologijos akiračių" leidyba, organizuoja LGS renginius, palaiko ryšius su partneriais, teikia duomenis LR visuomeninių organizacijų registrui.
5.3.6.Valdybai vadovauja LGS pirmininkas ji tiesiogiai atskaitinga LGS Tarybai.

5.4. LGS pirmininkas

5.4.1. Pirmininkas vadovauja LGS veiklai ir atlieka šias funkcijas:
5.4.1.1. Vadovaudamasis Suvažiavimo ir Tarybos nutarimais veikia LGS vardu ir atstovauja LGS
valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, visuomeninėse organizacijose, pasirašo sutartis, tvirtina
dokumentus ir atlieka kitus šiuose įstatuose numatytus veiksmus;
5.4.1.2. Kviečia Tarybos ir Valdybos posėdžius, rengia posėdžių darbotvarkes;
5.4.1.3. Įgyvendina Suvažiavimo ir Tarybos nutarimus;
5.4.1.4. Kartu su iždininku organizuoja finansinę LGS apskaitą, tvarko piniginius ir materialinius vertybinius dokumentus;
5.4.1.5. Per nustatytą laikotarpį informuoja apie Suvažiavimo ir kitus nutarimus, sprendimus ar pranešimus, su kuriais reikia supažindinti LGS narius ar kitus asmenis, paskelbiant apie tai LGS interneto svetainėje arba asmeniškai.
5.4.2. LGS pirmininką, jam įgaliojus, atstovauja pirmininko pavaduotojas arba kitas jo įgaliotas asmuo.
5.4.3. LGS pirmininkas atskaitingas LGS suvažiavimui.
5.4.4. LGS pirmininkas gali būti atšauktas nepasibaigus įgaliojimǐ laikui, jeigu jo veikla prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams arba šiems įstatams. Nutarimą dėl Pirmininko atšaukimo priima Suvažiavimas paprasta dalyvaujančiųjų balsų dauguma. 
5.4.5. Pirmininkui sustabdžius (nutraukus) savo veiklą LGS ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti savo pareigą, šiam laikotarpiui arba iki Suvažiavimo nutarimų priėmimo Pirmininką pavaduoja LGS pirmininko pavaduotojas. Artimiausiame eiliniame arba neeiliniame Suvažiavime renkamas naujas LGS pirmininkas.


5.5. Revizijos komisija
5.5.1. Revizijos komisija (toliau RK) trijų metų laikotarpiui renka suvažiavimas. RK Renkama iš trijų narių, kurie iš savo tarpo išsirenka pirmininką. RK pirmininku laikomas išrinktas už kurį balsavo ne mažiau dviejų RK narių.
5.5.2. Pirmasis RK posėdis vykdomas tą pačią dieną kaip ir LGS suvažiavimas.
5.5.3.Tikrina LGS finansinę veiklą bei dokumentaciją ir rezultatus skelbia Suvažiavimui.
5.5.4. Su visais RK sprendimais LGS Taryba bei Valdyba supažindinama penkių dienų bėgyje.

5.6. Etikos komisija
5.6.1. Etikos komisija (EK) renkama iš septynių narių, kurie iš savo tarpo išsirenka pirmininką.
Pirmininkas laikomas išrinktu, kai už jį balsuoja ne mažiau kaip pusė komisijos narių.
5.6.2. Svarsto LGS narių dorovinio elgesio normų ir profesinės etikos pažeidimus, priima ir siūlo tvirtinti Tarybai bei Suvažiavimui atitinkamus sprendimus.
5.6.3.Pirmasis EK posėdis šaukiamas tą pačią dieną kaip ir LGS suvažiavimas.
5.6.4.Su visais EK sprendimais LGS Taryba bei Valdyba supažindinama penkių dienų bėgyje.

5.7. Veiklos krypčių komisijos
5.7.1. Veiklos krypčių komisijos formuojamos pagal veiklos kryptis.
5.7.2. Komisijos veiklai vadovauja jos pirmininkas pagal programą, sudarytą laisvos iniciatyvos pagrindu.
5.7.3. Teikia pasiūlymus LGS Valdybai bei Tarybai.

5.8. Sąjungos skyriai ir sekcijos
5.8.1. LGS skyriai organizuojami teritoriniu ar žinybiniu, o sekcijos - profesinės specializacijos principais.
5.8.2. Skyrių ir sekciją sudaro ne mažiau kaip penki asmenys.
5.8.3. Apie skyriaus ar sekcijos įsikūrimą pranešama Tarybai, kuri juos registruoja. Skyriai ir sekcijos laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo Taryboje momento.
5.8.4. Skyriui ar sekcijai vadovauja skyriaus pirmininkas . Skyriaus ar sekcijos pirmininku negali būti Suvažiavime išrinktas tarybos narys.
5.8.5. Apie savo veiklą arba jos nutraukimą informuoja Tarybą.
5.8.6. Skyriai ir sekcijos neturi juridinio asmens teisių.
5.8.7.Skyriai ir sekcijos vieną kartą per metus pateikia Tarybai ataskaitą raštu apie atliktą darbą. Sekcija du metus iš eilės nepateikusi ataskaitos, Tarybos sprendimu gali būti likviduojama.

6. LĖŠOS IR LIKVIDAVIMO TVARKA
6.1. LGS lėšas sudaro: 
6.1.1. Stojamasis ir nario mokestis, kurių dydį nustato LGS suvažiavimas.
6.1.2. Fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos, įskaitant ir lėšas, gaunamas iš Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio  įstatymo nurodytų asmenų, pasinaudojus teise dalį savo sumokėto pajamų mokesčio skirti pasirinktam paramos gavėjui.
6.1.3. Lėšos iš LGS įsteigtų juridinių asmenų veiklos, fizinių asmenų bei labdaros ir visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir tiksliniai įnašai, banko palūkanos už saugomas lėšas, skolinto kapitalo lėšos, kitos teisėtai gautos lėšos.
6.1.4. Nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių oraganizacijų paaukotos lėšos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymų.
6.2. LGS lėšos naudojamos pagal patvirtintą sąmatą įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
6.3. LGS atsako už savoprievoles visu jai priklausančiu turtu, bet neatsako už savo narių prievoles, kaip kad ir nariai neatsako už LGS prievoles.
6.4. LGS likviduojama Suvažiavimo nutarimu arba teismo sprendimu dėl veiklos nutraukimo
6.5. Likvidavus LGS, jos turtas ir lėšos panaudojamos suvažiavimo spendimu laikantis galionačių įstatymų reikalavimų.


7. LGS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
7.1. Kai LGS skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame eletroniniame leidinyje "Juridinių asmenų vieši panešimai".
7.2. LGS organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama neriams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti LGS buveinėje.
7.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie LGS veiklą pateikimo nariams tvarką tvritina LGS taryba.
7.4. LGS dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams teikiama neatlygintinai.


LGS pirmininkė R.Guobytė

2015 m. sausio mėn. 15 d.